pondělí 11. června 2018

Maxikarta Dlouhé Stráně

Z výletu na severní Moravu mi poslal Martin Hlavatý dvě ukázky pěkných maxikaret k nedávno vydané známce z emise Krásy naší vlasti, zachycující přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.

na maxikartu Martin použil denní poštovní razítko pošty
Loučná nad Desnou

Elektrárna Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW.
Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.


Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. (zdroj: cpost.cz)
PK

Rumburská vzpoura na maxikartách

U příležitosti stého výročí od Rumburské vzpoury vytvořil Martin Hlavatý několik maxikaret se známkami z aršíků s tématem 1. světové války.


Námětem pohlednic a příležitostného razítka je socha Nepokořený od akademického sochaře Vendelína Zdrůbeckého.
Rumburská vzpoura bylo protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. Vypukla 21. května 1918 v severočeském městě Rumburku. Zpočátku byla reakcí zejména na nedostatečné zásobování (vojáci trpěli hlady), nevyplacený žold a šikanu německými důstojníky.


Vzpoura začala 21. května 1918 po 6. hodině ranní tím, že 65 mužů v čele s Františkem Nohou odepřelo poslušnost velitelům: oproti rozkazu nastoupit beze zbraně nastoupili na ranní nástup s puškami. Ke vzpouře se postupně přidávali další vojáci, celkový počet byl asi 700. Přestože vzpoura vypukla spontánně, její vůdcové navázali rychle kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku, kteří byli umístěni v České Lípě. Jedině toto by mohlo přenést vzpouru do dalších oblastí, což mohlo přerůst v revoluci, která byla v českých zemích na spadnutí. Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde byli obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády včetně královéhradeckého 18. pěšího pluku a rozprášeni.


Dne 29. května 1918 byla provedena poprava tří vůdců (František Noha, Vojtěch Kovář, Stanko Vodička) na místě za městským hřbitovem v Rumburku. Dalších 7 bylo odsouzeno a popraveno v Novém Boru. Téměř 600 vojáků bylo odsouzeno k žaláři. (zdroj: wikipedia.org, mesto-slukov.cz)

Martinovi Hlavatému díky za ukázky.
PK

čtvrtek 17. května 2018

Výsledek ankety o nejlepší carte maximum roku 2017

V letošním roce vybírali naši členové ze čtyř nominovaných maxikaret, které do soutěže přihlásili 2 sběratelé.
Hlasování se tentokrát zúčastnilo 14 z více jak 40 obeslaných členů. Opět se bodovalo podle vzorce 1 hlas = 1 bod. První místo vyhrála maxikarta 200 let poštovní schránky (CM 0003) 6 bodů, druhé místo obsadila maxikarta ke 100. výročí České astronomické společnosti (CM 0004) 5 bodů, třetí místo patří maxikartě 130 let potrubní pošty (CM 0002) 2 body. Jeden bod obdržela maxikarta zobrazující gymnastku Věru Čáslavskou.


Všem hlasujícím patří dík za hlas i za krátké vyjádření svého názoru.
PK

Není jazz jako jazz

Své pojetí maxikaret k emisi Český jazz mi také zaslal Zbyšek Veselý.
Z filatelistické sběratelské edice vybral pohlednici s motivem "saxofonové květiny".


Z volně dostupných pohlednic Zbyšek použil zábavnou pohlednici z produkce Fun explosive s tématem jazzu.


Díky za pěkné ukázky.

PK

Maxikarty k emisi Podolské mosty

Společným tématem známky EUROPA jsou pro letošní rok mosty. Za Českou republiku byl pro tuto emisi vybrán pohled na dva podolské mosty zároveň. Jedná se o původní empírový most a nový železobetonový most. Známka vyšla 2. května. Maxikarty jsou opatřeny filatelistickými poštovními razítky Praha 1 v den vydání známky. Raději bych ale na maxikartách viděl domicil některé z pošt nacházejících se poblíž obou mostů či alespoň v oblasti Podolska.

ze sbírky Petra Filipa

Dnešní stádlecký most byl původně postaven přes řeku Vltavu u obce Podolsko, kde sloužil 113 let na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Most postavil v empírovém slohu Vojtěch Lanna v letech 1847–1848. Kovové části původního podolského mostu byly sestaveny ze svářkového železa.


Stádlecký most
ze sbírky Martina Hlavatého

Poté, co přestal tento most stačit rozrůstající se dopravě, byl postaven most nový. Od roku 1942 tak stál nad původním mostem nový podolský most postavený ze železobetonu, který byl oproti původnímu řetězovému mostu obrovský.


Podolský most
ze sbírky Martina Hlavatého

Jako nová lokalita k znovuvybudování původního podolského mostu byla nakonec vybrána řeka Lužnice, nedaleko obce Stádlec. Původní řetězový most byl proto v roce 1960 demontován. Následně byly komponenty tohoto mostu složeny v Podolsku a až po celých deseti letech byl opět původní podolský most přemístěn na nové místo, kde byl znovu zprovozněn v roce 1975. (zdroj: cpost.cz)
Oběma kolegům díky za ukázky.
PK

Maxikarty Svět filatelie

Dne 6. května 2018 vyšly Vlastní známky s názvem Svět filatelie. Autorem námětu je NEWSPHILA, z.s.V rámci emise vlastních známek vychází sada 25 kusů analogických pohlednic opatřených denním razítkem Známková tvorba v den vydání.


Informační zpráva autora známek:
Z připravovaných analogických pohlednic (CM) bylo zhotoveno vždy dvacet pět kusů pohlednic frankovaných vždy jednou „vlastní“ známkou (na obrazové straně pohlednice) + dofrankování (25,00 CZK, na adresní straně pohlednice) na výplatné doporučeného psaní (tj. 44,00 CZK). Takto připravené analogické pohlednice (CM) jsou oraženy razítkem prvního dne vydání s datem 6. května 2018 a s vylepenou (na adresní straně) příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou budou odeslány na adresu objednavatele. Adresa odesilatele (tj. z.s. NEWSPHILA) bude umístěna na adresní straně pohlednice. Je to poprvé v novodobé poštovní historii České republiky, kdy budou vydané analogické pohlednice (CM) takto použity v poštovní přepravě!


Celkový počet vydávaných analogických pohlednic (CM) je pouze 75 kusů sad, tedy pouze z části tohoto množství (dle doručených objednávek) budou zhotoveny doporučené CM. Obrazové motivy přední části analogických pohlednic (CM) emise SVĚT FILATELIE jsou dále názorně uvedeny na příslušných maketách.Cena za jednu kompletní sadu 25 kusů doporučených (R-) analogických pohlednic (CM) odeslaných doporučeně na adresu objednavatele v tuzemsku (s vylepenou příležitostnou R-nálepkou) je stanovena částkou 4.225,00 CZK. Cena je konečná a jsou v ní zahrnuty následující položky: analogické pohlednice (CM) – 25x (á 119,00 CZK), 25x 25,00 CZK (dofrankování na R-), 25x ruční popis adresy (15,00 CZK), 25x podací lístek – vypsání a podání (á 10,00 CZK). Zároveň pod bodem 14.) Objednávky je možnost objednat samostatnou doporučenou analogickou pohlednici (či 2 až 24 kusy), v ceně 199,00 CZK za kus, přičemž bude dodána s libovolným námětem a známkou, která bude k dispozici (není tedy možno objednat samostatně určitý druh CM!).
Objednávky jednotlivých materiálů je možno zasílat e-mailem na adresu: newsphila.plzen@centrum.cz, případně dopisem na adresu: NEWSPHILA z.s., Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň 1, případné telefonické dotazy (v pracovní dny od 09.00 do 17.00 hodin) rádi zodpovíme na mobilním telefonním čísle: +420 723 778 329.

Maxikarty Český jazz

Ve středu 2. května vyšla poštovní známka v emisi s názvem Český jazz, zobrazující českého lva s typickou jazzovou pokrývkou hlavy a saxofonem. Autorem emise je známý karikaturista Jiří Slíva.
V rámci emise bylo vydáno speciální sběratelské vydání, jehož přílohou jsou dvě kreslené pohlednice.

jedna z pohlednic ze sběratelského vydání
posloužila Martinu Hlavatému ke tvorbě maxikarty

Nejvýraznější osobností českého jazzu byl Jaroslav Ježek. Jeho jazzová tvorba bývá někdy označována jako raný český swing.


Jaroslav Ježek
ze sbírky Martina Hlavatého

Po nástupu fašismu se jazzová hudba stala nežádoucí jako hudba méněcenné rasy. Ke konci padesátých let český jazz výrazně ovlivnila tvorba Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.


Jiří Suchý, Jiří Šlitr
ze sbírky Martina hlavatého

Mezi dalšími hudebníky, kteří výrazně ovlivnili českou jazzovou scénu, jmenujme mj. Karla Růžičku st., českého legendárního klavíristu, jazzového hudebníka, hudebního skladatele a pedagoga nebo Jiřího Stivína, českého jazzového hudebníka, multiinstrumentalistu a skladatele a mnohé další. (zdroj: cpost.cz)

Jiří Stivín
ze sbírky Martina Hlavatého

Svoji variantu maxikarty k emisi Český jazz mi také zaslal Petr Filip.

ze sbírky Petra Filipa

Oběma kolegům děkuji za ukázky.
PK

čtvrtek 10. května 2018

80. výročí Baťova kanálu

V letošním roce slaví Baťův kanál 80. výročí od založení (https://80.batacanal.cz/). U příležitosti odemykání plavební sezóny připravil správce vodní cesty, Povodí Moravy, s. p., pro návštěvníky několik zajímavých akcí.

ze sbírky Zbyška Veselého

V rámci 80. výročí byla pokřtěna publikace Baťův kanál – od myšlenky k nápadu. Ve spolupráci s Českou poštou byla připravena 1. vnitrostátní lodní pošta s příležitostnou přepážkou, která kotvila v přístavu. Z přepážky si zájemci mohli odeslat zásilku, která byla opatřena příležitostným poštovním razítkem a razítkem lodní pošty (viz maxikarta níže - vlevo příležitostné razítko, vpravo kašet lodní pošty).


ze sbírky Zbyška Veselého
Kromě toho čekaly na návštěvníky plavby lodí, soutěž o proplutí všemi plavebními komorami Baťova kanálu a další zábavný program.

ze sbírky Martina Hlavatého

Akce se zúčastnil kolega Zbyšek Veselý, který si tak zpříjemnil sváteční květnový den. Na příležitostné přepážce vytvořil několik maxikaret s námětem přístaviště Baťova kanálu, který vyšel na poštovní známce v roce 2012. A protože se fantazii meze nekladou, vytvořil Zbyšek ještě několik maxikaret s loděmi z emise Historické dopravní prostředky.


ze sbírky Zbyška Veselého

ze sbírky Zbyška Veselého
Další maxikarty mi zaslal Martin Hlavatý. Ten pro vytvoření maxikaret sehnal dlouhé pohlednice s námětem přístaviště Baťova kanálu.

ze sbírky Martina Hlavatého

Oběma kolegům díky za pěkné ukázky.
PK

Další maxikarty k 200. výročí založení Národního muzea

Ke 200. výročí založení Národního muzea jsem dodatečně obdržel skeny maxikaret vytvořených Zbyškem Veselým. Zbyšek použil nedávno vydanou poštovní známku z emise Osobnosti - Eduard Štorch.Ve spolupráci s Josefem Froncem vytvořili maxikarty z pohlednic zobrazujících mamuty. Na první, dobové pohlednici, je zobrazen model mamuta, vyfocený dr. Absolonem. Druhá pohlednice je s motivem z knihy Morava v době ledové. Čistá (bez známky a razítka) je k dostání v eshopu Masarykovy univerzity v Brně.


Zbyškovi díky za ukázky.
PK

čtvrtek 19. dubna 2018

Volíme nejlepší maxikartu roku 2017

Sekce sběratelů analogických pohlednic při SSČSZ SČF vyhlašuje další ročník ankety o nejlepší analogickou pohlednici ČR, tentokrát roku 2017. Vítězná maxikarta se bude dále ucházet o titul Nejlepší analogická pohlednice světa.

Do ankety se nominovaly čtyři analogické pohlednice vytvořené ze známek vydaných v roce 2017. Všechny nominované vyobrazujeme níže.

Udělte hlas právě té, kterou považujete za nejzdařilejší a v nejlepší shodě!


Hlasovat můžete odpovědí na e-mail kancnyr@volny.cz ve formě: CM 00. (tečku nahradíte pořadovým číslem Vámi zvolené analogické pohlednice), nejpozději do 30. dubna 2018. Platný je vždy jeden hlas od jednoho účastníka, člena sekce sběratelů analogických pohlednic. Výsledek hlasování bude zveřejněn na blogu a v bulletinu MAXIMUS.

CM 0001
známka Pofis 924 Osobnosti - Věra Čáslavská
PPR číslo 26-gymnastka, Praha 1, 3.5.2017
vytvořil Josef Fronc

CM 0002
známka Pofis 935 130 let potrubní pošty
PPR číslo 38-130 let potrubní pošty, Praha 1, 6.8.2017
vytvořil Josef Fronc

CM 0003
známka Pofis 945-200 let poštovní schránky
PPR číslo 53 - 200 let poštovní schránky, Praha 1, 14.10.2017
vytvořil Josef Fronc

CM 0004
známka Pofis 951-100 let České astronomické společnosti
PPR číslo 57-100 let české astronomické společnosti, Brno 1 , 8.11.2017
vytvořili Pavel Kancnýř a Zbyšek Veselý
 PK

Maxikarta k vlastní známce Konta Bariéry

Po zveřejnění nabídky prodeje vlastní známky Konta Bariéry v časopisu Filatelie na sebe nenechalo dlouho čekat i vytvoření maxikarty k tomuto tématu. Nejrychleji na nabídku opět zareagoval Martin Hlavatý, který maxikartu vytvořil na hlavní poště v Praze.


Vlastní známky Konta Bariéry můžete zakoupit na odkazu https://www.kontobariery.cz/Projekty/Postovni-znamka-Konta-Bariery.aspx

PK

Zajímavou maxikartu...

... mi  na ukázku zaslal Martin Hlavatý. Martinovi se podařilo sehnat pohlednici s námětem slavného obrazu Kompozice v červené, žluté, modré a černé od Pieta Mondriana z roku 1921. Z té pak vytvořil maxikartu k vlastní známce společnosti GECO, která provozuje síť maloobchodních prodejen GECO - tábák, tisk a velkoobchod tabákem.


O vlastních známkách společnosti GECO jsem také psal v článku na odkazu http://cartesmaximum.blogspot.cz/2015/12/vlastni-znamky-geco-25-let.html#
Martine, dík za ukázku.
PK


Historický parník Vltava do třetice

Svoji maxikartu s parníkem Vltava mi zaslal na ukázku i pan Petr Filip. Spolu s ní jsem od něho obdržel řadu dalších maxikaret, které v poslední době vytvořil. 


parník Vltava
ze sbírky Petra Filipa

Protože jde o nečlena sekce, požádal jsem pana Filipa, aby se krátce představil...

"Dlouhé roky se zabývám genealogií - hledáním svých předků a tvorbou rodokmenů. Při tomto pátrání v časech minulých jsem se dostával na dosud neznámá místa, hledal je na historických pohlednicích. Rád jsem objevoval souvislosti mezi životem obyčejných lidí a "velkými" historickými událostmi. A to mne vlastně přivedlo k hledání místopisných pohlednic, a pak i k tvorbě CM. A taky jsem se letos rozhodl dát si dárek k nastávajícím šedesátinám,  konečně "doladit" moji sbírku Osobností na známkách Československa a ČR a doplnit ji o svoje vlastní CM.


Eduard Štorch
ze sbírky Petra Filipa

Úplně náhodou jsem objevil blog o maxikartách a zaujalo mne tam vytváření maxikaret. Posílám moje první pokusy z letošního března a dubna. Snad nebudou poslední;-). Chtěl bych se, i jako nečlen sekce sběratelů, pochlubit vlastními CM a sdílet radost s ostatními."
Řada maxikaret od Petra Filipa již našla své místo v konkrétních článcích. Budu se těšit na další spolupráci a přeji mnoho zdaru a radosti při další tvorbě a budování sbírky.
PK

200 let od založení Národního muzea

Ve dnech 15. až 17. dubna bylo k dispozici v Praze na hlavní poště příležitostné razítko k 200. výročí založení Národního muzea, jehož vydání iniciovala Společnost Národního muzea.


Národní muzeum
ze sbírky Martina Hlavatého

Vznikla tak řada pamětních pohlednic s náměty úzce souvisejícími s Národním muzeem.
Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a je zaměřeno na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) a uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v České republice.
Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenské muzeum v Čechách, či Vaterländisches Museum in Böhmen, provoláním An die Vaterländichen Freunde der Wissenschaften. U zrodu stáli zástupci tehdejší české akademické veřejnosti a především šlechty, přičemž faktickým zakladatelem byl hrabě Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu, jenž muzeu věnoval své rozsáhlé sbírky, které se staly základem sbírek Národního muzea.


Kašpar Maria hrabě ze Šternberka
ze sbírky Petra Filipa

Byl to také Šternberský palác na pražských Hradčanech, kde byly v letech 1821 až 1847 první sbírky muzea uloženy. Mezi další osobnosti raného období muzea pak patřili například také František Palacký,


František Palacký
ze sbírky Martina Hlavatého

či hrabě Jan Dětmar z Nostic, J. T. Lindacker, František Xaver Maxmilián Zippe (zakladatel české mineralogie), botanici Tadeáš Haenke a Karel Bořivoj Presl, bratr Jana Svatopluka Presla. Jan Evangelista Purkyně, či francouzský paleontolog Joachim Barrande, jenž Národní muzeum proslavil celosvětově, nebo matematik Bernard Bolzano.

Joachim Barrande
ze sbírky Martina Hlavatého

Trilobiti
ze sbírky Petra Filipa

Mezi zakladateli a pokračovateli muzea byli také členové významného českého šlechtického rodu Kolowratů. Hrabě František Antonín II. se zasloužil o vznik Vlastenského muzea, odkázal mu knihovnu čítající 35 000 svazků knih a sbírku minerálů. Dále hrabě Jan Nepomuk Karel stál u zrodu a odkázal část svých sbírek a březnickou knihovnu s mnoha vzácnými prvotisky a iluminovanými rukopisy. Následně muzeum podporoval hrabě Josef Maria. Mezi další osobnosti patřili také cestovatelé Emil Holub, Vojta Náprstek, slavista Pavel Josef Šafařík, historik Karel Jaromír Erben ad.


dr. Emil Holub
ze sbírky Martina Hlavatého

Národní muzeum je také označení monumentální novorenesanční historické hlavní budovy muzea, která od roku 1891 uzavírá horní část Václavského náměstí v Praze na Novém Městě. Hlavní budova je od roku 2015 v rekonstrukci, zčásti bude otevřena ke 100. výročí vzniku Československa 28. října 2018, plné obnovení provozu má být v únoru 2019. Část expozic je vystavena v Nové budově.
(zdroj: wikipedia.org)

Národní muzeum v popředí se sochou sv. Václava
ze sbírky Martina Hlavatého

Kolegům děkuji za zaslané ukázky.
PK

úterý 17. dubna 2018

Nová výstava v Poštovním muzeu - 2296 KILO - Komiksy, ILustrace, Objekty

Od 28. března probíhá v pražském Poštovním muzeu výstava 2296 KILO - Komiksy, ILustrace, Objekty. Výstava 2296 KILO navazuje na tradici věnovat jednou ročně Poštovní muzeum v Praze příběhům, knihám a ilustracím pro děti.

ze sbírky Martina Hlavatého

Letos dostala prostor nejmladší generace, studenti i pedagogové ateliéru Komiks a ilustrace pro děti Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Výstava plná barev a příběhů představí různorodost a šíři pojmů ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví.  (zdroj: Tisková zpráva Poštovního muzea, https://www.postovnimuzeum.cz/documents/322458/5034637/Tiskova_zprava_2296_kilo.pdf/7de97198-fb60-9db4-a775-6cab5dad3670)ze sbírky Martina Hlavatého

K výstavě se používalo příležitostné poštovní razítko, které posloužilo Martinu Hlavatému ke tvorbě pamětních pohlednic například s komiksovými postavičkami ze Čtyřlístku.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...